Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisu www.ProjektAlfa.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

Praktyka Lekarska Marta Mazur
z siedzibą w
02-784 Warszawa,
ul. Herbsta 1/40
NIP 5342295722

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych mi danych stosujemy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdzam ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane wyłącznie w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój mojego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będę informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.ProjektAlfa.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – dane kontaktowe znajdziesz w zakładce KONTAKT.

Polityka plików “cookies” serwisu ProjektAlfa.pl

Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

  • możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystywane przez ewentualnych partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych mi danych przestrzegam wewnętrznych procedur i zaleceń, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontroluję ich wykonywanie i stale sprawdzam ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie serwisu.

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

W wykonaniu obowiązku informacyjnego, określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” jako administrator Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 13 ust. 1 RODO informuję, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marta Mazur, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marta Mazur Praktyka Lekarska, adres: ul. Herbsta 1/40 (dalej jako Administrator Danych). Kontakt z Administratorem Danych w sprawie ochrony danych osobowych na wskazany wyżej adres jego siedziby lub adres e-mail martamazurmd@gmail.com.

2.     Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit a – f  oraz art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3.     Administrator Danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

a.     imię (imiona) i nazwisko,

b.     datę urodzenia,

c.      oznaczenie płci,

d.     adres miejsca zamieszkania,

e.     numer PESEL, jeżeli został nadany, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

f.       w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;

g.     opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych;

h.     numer telefonu,

i.       adres poczty elektronicznej.

4.     Administrator Danych przetwarza dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody, a także na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

5.     Administrator Danych przetwarza dane osobowe w celach:

a.      realizacji umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych i leczniczych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w związku z art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, jak również na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO,

b.     udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Panią/Pana pytanie w ramach konsultacji on-line (via aplikacje: FaceTime, Skype, Zoom i inne dostępne kanały komunikacyjne) lub poprzez formularz zapytania, dostępny na stronie internetowej  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz at. 9 ust. 2 lit. a RODO,

c.      nadto – w zakresie wykraczającym poza powyższe cele – na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz,

d.     na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, w tym dla celów podatkowych i rachunkowości – art. 6 ust. 1 lit c RODO, a także,

e.     w celu ochrony swych uzasadnionych interesów – art. 6 ust. 1 lit f RODO,

6.     Administrator Danych przetwarza dane osobowe do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, chyba, że istnieje inna uzasadniona podstawa prawna do ich przetwarzania.

7.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, przy czym:

a.     dane osobowe przetwarzane w celach zdrowotnych i leczniczych będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

b.     dane osobowe przetwarzane w innym celu niż cele zdrowotne i lecznicze będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż okres 10 lat; W  takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umownych lub ustawowych obowiązków i praw Administratora Danych. W szczególności okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi  roszczeniami lub o okres konieczny z uwagi na obowiązki podatkowe.

8.     Administrator Danych przekazuje Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: podmiotom, którym Administrator Danych ma prawny obowiązek udostępnienia przetwarzanych przez siebie danych osobowych, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartych z Administratorem Danych umów powierzenia przetwarzania.

9.     Administrator Danych ma prawo udostępnić Pani/Pana dane osobowe także innemu lekarzowi specjaliście w ramach umowy o świadczenie usług zdrowotnych zawartej z Panią/Panem lub Administratorem, jeżeli do wykonania umowy potrzebna jest pomoc, wiedza i doświadczenie tego lekarza.

10.  Administrator Danych w oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (tj. Administrator Danych nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, polegający na wykorzystaniu Pani/Pana danych osobowych do oceny przy podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych).

11.  Administrator Danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego jak i organizacji międzynarodowej.

12.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo:

a.     prawo dostępu do swoich danych osobowych,

b.     prawo do sprostowania (poprawiania) lub uzupełnienia swoich danych osobowych,

c.     prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem pkt 15,

d.     prawo do usunięcia swoich danych osobowych, chyba że przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

e.     prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem pkt 13,

f.      prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (tj. w przypadkach        określonych w przepisach RODO ma Pani/Pan prawo żądać, by Pani/Pana dane osobowe zostały przesłane przez Administratora Danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe), z zastrzeżeniem pkt 13,

g.     prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka została udzielona. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.

13.  W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, w tym danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania nie znajduje zastosowania.

14.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwiać  zawarcie umowy jak i jej wykonanie.

15.  Podanie danych osobowych przetwarzanych w celu leczniczym jak i zdrowotnym jest wymogiem ustawowym.

16.  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego       zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dołącz do Newslettera